Hore
X
Test your English knowledge now!
Vyplňte tento formulár a pošlite nám ho, budeme mať vzhľad a odporučí kurz vhodný pre vás:
Question 1:
Ako by ste sa predstavili 2-3 vetami. / Introduce yourself in 2-3 sentences.
Question 2:
Ako sa spýtate na cenu napr. knihy. Napíšte aspoň 2 možnosti. / How to ask about the price of a book. Write at least 2 possibilities.
Question 3:
Ako reagujete na otázku: „What´s up?“ / Your answer to „What´s up?“
Question 4:
Chcete otvoriť okno v miestnosti, kde sú iní ľudia. Spýtajte sa či môžete, či im to nevadí. / Ask the other people in the room, if you can open the window and if they don`t mind.
Question 5: He .......... to America 5 years ago.
Question 6: He's been living in London .......... ten years.
Question 7: After he .......... to his girlfriend, he telephoned his mother.
Question 8: Martin is very .......... by football.
Question 9: If you came to the party, you .......... it.
Question 10: Veta znie/Read: Peter looks after his parents. Vytvorte otázku na odpoveď/ Create question with the answer: His parents.
Nechajte nám kontakt na seba a my sa Vám ozveme.
Hore
Telefon: 055 62 599 81 · E-Mail: enpal@enpal.sk facebook page
MENU
Mediácie

Možno ste sa už stretli s pojmom MEDIÁCIA, ale nevedeli ste čo presne znamená alebo ako prebieha.

Pod mediáciou môžeme rozumieť mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediátora. Mediáciou sa dajú riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov.

Teraz ešte jednoduchšie povedané - mediáciou môžete vyriešiť svoj problém bez chodenia po súdoch, v prostredí, ktoré je príjemné a cestou, ktorá je menej formálna, kde sa zohľadňujú aj ľudské aspekty sporu spolu s faktami. Prostredníctvom mediácie viete pri sedeniach vyriešiť aj viac sporov zároveň, pričom na súde musíte každý spor riešiť samostatným procesom. Mediátora si môžete vybrať, aby vám vyhovoval ľudsky, odborne... opäť na rozdiel od súdu, kde sudcu si vybrať nemôžete.

Celý proces medácie je dobrovoľný, môžete z neho odstúpiť v ľubovoľnom momente.

Ak sa na mediácii dospeje k dohode – táto dohoda je rovnako právne záväzná ako rozhodnutie súdu.
„Som pripravená vám pomôcť pri riešení vašich sporov a uplatniť svoje odborné a ľudské schopnosti k úspešnému dovŕšeniu dohody medzi konfliktými stranami.“
RNDr. Eva Palušeková
Mediátorka
Som zapísaná do zoznamu mediátorov v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti, pod poradovým číslom2155.
Kto je to mediátor?
Mediátorom môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie. Výkon činnosti mediátora je podnikaním. Mediátorom je odborne kvalifikovaný, nezávislý a nestranný. Musí byť zapísaný v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Je odborníkom v oblasti riešenia sporov a komunikácie. U mediátora je dôležitá najmä jeho nezávislosť a nestrannosť, aby v spore nenadržiaval jednej strane a dokázal vnímať jednotlivých účastníkov sporu s nadhľadom a reálne zhodnotiť ich stanoviská a záujmy.
Viac o mediátoroch:
Mediátor je povinný
  • pri výkone mediácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú sporu, ktorý je predmetom mediácie, a o ktorých má alebo musí mať v priebehu mediácie vedomosť
  • vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie
  • informovať pred začatím mediácie o svojom postavení v mediácii, o priebehu mediácie, zásadách, účele a spôsobe vedenia mediácie, o spôsoboch jej ukončenia, výške odmeny za vykonanie mediácie a na požiadanie informovať osoby zúčastnené na mediácii o získanom vzdelaní a skúsenostiach
  • rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky na ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy
  • podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, alebo odmietnuť podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, ak je zrejmé, že odporuje zákonu, obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom

Mediátor nesmie
  • sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu
  • vykonať mediáciu v spore, ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ktoré o vykonanie mediácie žiadajú
Ako prebieha mediácia?
Keďže je mediácia neformálnym procesom jej priebeh je do značnej miery flexibilný. Ako prvé sa v dohode o začatí mediácie osoby zúčastnené na mediácii s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu. Mediátor zúčastneným stranám vysvetlí, ako bude mediácia prebiehať a dohodne sa so stranami na pravidlách mediačného konania.

V ďalšej fáze mediácie sa bližšie špecifikuje spor, ktorý je predmetom mediácie. Mediátor zistí, v čom spor spočíva, aké sú záujmy oboch strán a identifikuje body, ktoré je potrebné vyriešiť a body, v ktorých sa strany zhodujú a môžu tak pomôcť k rýchlejšej dohode. Každá zo strán dostane priestor na vysvetlenie svojho stanoviska k sporu.

Keď mediátor získa komplexný pohľad na problém z oboch strán, môže priniesť do situácie nestranný pohľad a upozorniť stany na veci, ktoré si zo svojho pohľadu možno nevšimli.  Po komplexnom pohľade na problém zo strany mediátora aj účastníkov môže dôjsť k riešeniu, hľadaniu konkrétnych možností a formulácii dohody. Úlohou mediátora je najmä vytvárať vhodné podmienky pre komunikáciu a hľadanie riešenia. Záverečná dohoda je dvojstrannou dohodou medzi jednotlivými stranami sporu.

Záverečná dohoda je PRÁVNE ZÁVÄZNÁ pre obe strany.

Pre všetky osoby zúčastnené na mediácii platí zásada DOBROVOĽNOSTI. V ktoromkoľvek momente, môže každá strana ukončiť mediáciu.

Cenník mediácie
Predmediačné stretnutie bez poplatku Na tomto stretnutí sa mediátor zbežne oboznámi s podstatou sporu a zváži, či je daný spor vhodný na mediáciu. Taktiež vysvetlí všetkým osobám zúčastneným na stretnutí podstatu mediácie, základne zásady a princípy. Po stretnutí sa klienti rozhodnú, či majú záujem o mediáciu a v kladnom prípade podpíšu Dohodu o začatí mediácie.
Mediačné stretnutia 100 EUR / stretnutie Cena 100 EUR za stretnutie nieje presne časovo ohraničená. Prijateľná dĺžka stretnutia je cca 60-120 minút. Ak sa stretnutia zúčastňuje viac osôb, na predmediačnom stretnutí sa strany dohodnú, ako budú uhrádzať poplatok za mediáciu. (rovným dielom 50/50 alebo celú sumu uhrádza jedna strana a pod..)